Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання комплексу Послуг парком заміського відпочинку
«Riverwood Relax Park»
c. Мошни 02 жовтня 2023 року
Товариство з обмеженою відповідальністю «Клуб Рівервуд» (надалі – Оператор), в особі директора Петрусевича Андрія Вікторовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і будь-яка фізична особа або юридична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Користувач), з іншої Сторони (далі разом — Сторони), уклали даний Договір (надалі – Договір) про наступне:

1. Визначення термінів
1.1. Публічна оферта – пропозиція Оператора відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, адресована необмеженому колу фізичних осіб та юридичних осіб, яка являється офіційною публічною пропозицією Оператора, укласти з Користувачами Договір про надання комплексу Послуг Парком заміського відпочинку «Riverwood Relax Park» на умовах, що містяться в публічній оферті у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України.
1.2. Договір – правочин складений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання та отримання Послуг Оператора, укладений між Оператором і Користувачем на умовах Публічної оферти в момент акцепту Користувачем її умов.
1.3. Оператор – Товариство з обмеженою відповідальністю «Клуб Рівервуд», код ЄДРПОУ 42978903, який надає комплекс Послуг на викладених в даному Договорі умовах.
1.4. Користувач – будь яка фізична особа або юридична особа (в тому числі, запрошені нею особи, її працівники), що отримує Послуги на умовах Договору, яким передбачається надання Послуг Оператора на території Комплексу.
1.5. Комплекс – Комплекс заміського відпочинку «Riverwood Relax Park», надавачем послуг якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Клуб Рівервуд», код ЄДРПОУ 42978903, розташований за адресою: Черкаська область, Черкаський р-н, с. Мошни, Урочище Залісся (зареєстрований за адресою: Черкаська область, Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Невського, будинок, 15.
1.6. Акцепт – повна та безумовна згода Користувача на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою, та прийняття Користувачем всіх умов Договору без будь яких виключень, обмежень та застережень згідно з частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України.
1.7. Вартість послуг – затверджена Оператором вартість Послуг (комплексу Послуг) у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання кожного окремого виду Послуг Оператора.
1.8. Послуга (комплекс Послуг) – продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб Користувачів у сфері надання послуг на викладених в цьому Договорі умовах.
1.9. Припинення надання Послуг – припинення надання Послуг Оператора до усунення причин, що призвели до цього припинення, в тому числі у разі невиконання Користувачем своїх зобов’язань за Договором, не дотримання Користувачем правил відвідування Комплексу.
1.10. Інструкції – відповідні положення щодо правил / умов користування об’єктами / локаціями Комплексу, правил поведінки та техніки безпеки під час користування видами Послуг, які надає Оператор.
1.11. Офіційний сайт оператора – ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ https://www.riverwood.com.ua

2. Загальні положення
2.1. Даний Договір є офіційною публічною офертою Оператора укласти Договір, за умовами якого Оператор зобов’язаний за встановлену Договором плату надати Користувачу комплекс Послуг на викладених нижче умовах.
2.2. Даний Договір є публічним договором, відповідно до положень статті 633 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для усіх осіб, та укладається між Оператором і Користувачем у формі договору приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України.
2.3. Сторони гарантують, що володіють необхідною цивільно-правовою дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.
2.4. Акцептом на пропозицію Оператора, є здійснення Користувачем заповнення реєстраційної картки на рецепції Комплексу (або електронної форми на офіційному сайті Оператора) або сукупного чи окремого виконання  будь-якої з наступних дій:
2.4.1. оплати Користувачем будь-якої Послуги Оператора;
2.4.2. користування Користувачем Послугами Комплексу;
2.4.3. вхід на територію Комплексу (на рецепції в Куточку споживача розміщений текст даного Публічного договору, тому не ознайомлення з його текстом є неможливим).
Будь-яка окрема з вищевказаних в цьому пункті дій, яка виконана Користувачем, свідчить про те, що Користувач ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.
2.5. Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання Послуг Комплексу достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності.
2.6. Термін акцепту цієї публічної оферти необмежений.
2.7. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту його Акцепту, та діє протягом усього терміну перебування в Комплексі або до моменту розірвання Договору з підстав, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.
2.8. Укладання Договору означає, що Користувач:
2.8.1. у повному обсязі ознайомився з функціонуванням Комплексу та іншими додатковими Послугами Оператора і правилами поведінки, відвідування та користування окремими Послугами, які викладені в тексті цього Договору або в окремому додатку до Договору або витягу з цього Договору;
2.8.2. визнає безумовну придатність Послуг Оператора та правила / умови поведінки, відвідування та користування окремими Послугами Комплексу;
2.8.3. приймає всі умови цього Договору без зауважень та заперечень.

3. Вартість Послуг та порядок розрахунків
3.1. Усі Послуги Комплексу надаються Користувачеві на платній основі відповідно до Вартості послуг для Користувачів, які вказані в меню, прейскуранті, на інформаційному стенді, в Куточку Споживача та на офіційному сайті Оператора.
3.2. Користувач розуміє і погоджується, що Вартість послуг за Послуги Оператора та їх перелік визначаються і змінюються виключно за одноособовим рішенням Оператора.

4. Загальні умови надання Послуг
4.1. Право на відвідування Комплексу та порядок оплати Послуг.
4.1.1. Кожен Користувач зобов’язується дотримуватись умов цього Договору, Правил / умов відвідування, поведінки та користування окремими Послугами, а також підтримувати чистоту і порядок на всій території Комплексу. При порушенні умов цього Договору та Правил відвідування, поведінки, та користування окремими Послугами користувач несе повну матеріальну та персональну відповідальність згідно умов даного Договору та чинного законодавства України.
4.1.2. У разі порушення Користувачем умов цього Договору і, як наслідок, одностороннього припинення договору Оператором, сума оплачених Користувачем Послуг Оператора не повертається.

4.2. Режим роботи Комплексу та тривалість споживання Послуг.
4.2.1. Користувач має право перебувати на території Комплексу лише у години роботи Комплексу, встановлені Оператором. Інформація про режим роботи Комплексу розміщений в Куточку Споживача та на офіційному сайті Оператора.
4.2.2. Користувач самостійно приймає рішення про тривалість свого перебування на території Комплексу та види Послуг, які Користувач хоче споживати.
4.2.3. Загальна кількість Користувачів, які одночасно можуть перебувати на території Комплексу обмежена і визначається Оператором в односторонньому порядку. При перебуванні на території Комплексу максимальної кількості Користувачів, Оператор має право тимчасово відмовити у відвідуванні Комплексу всім іншим бажаючим.

4.3. Правила поведінки Користувачів на території Комплексу.
4.3.1. Користувачі зобов’язані з повагою ставитися один до одного і не заважати відпочинку інших Користувачів та роботі працівників Оператора. Користувач зобов’язаний не турбувати працівників Оператора, а також інших грою на музичних інструментах, використанням аудіо- та відеоапаратури, переговорних пристроїв, шумів немузичного характеру, свистом, співом, або будь-яким іншим способом Користувачів (мається на увазі без погодження з Оператором). Оператор не несе відповідальності за ушкодження на території Комплексу електронних та інших приладів, пристроїв та механізмів, що належать Користувачам.
4.3.2. На території Комплексу категорично забороняються будь-які види дискримінації і прояви неповаги через розходження по національності, віросповіданню, віку, соціальному стану або іншим ознакам.
4.3.3. На території Комплексу забороняється проводити торгову, рекламну, комерційну діяльність, а також професійну фото- та відеозйомку без відповідного дозволу Оператора.
4.3.4. Виключним правом на публікацію фотоматеріалів, трансляцію відеофільмів, знятих на території Комплексу володіє Оператор. Фото і відео зйомка Користувачами проводиться виключно в приватних цілях. При цьому Користувач надає повну та безумовну згоду Оператору на некомерційний публічний показ, відтворення, і розповсюдження фото- та відео матеріалів на офіційному сайті Оператора та інформаційно-довідкових стендах Комплексу.
4.3.5. Оператор залишає за собою право вживати превентивні заходи, в тому числі, але не обмежуючись: заборонити знаходитись на території Комплексу Користувачам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також щодо відвідувачів, які не реагують на зауваження персоналу Оператора і не дотримуються умов цього Договору та Правил відвідування, поведінки та користування окремими Послугами, не пояснюючи Користувачеві причин,  викликати поліцію та/або службу охорони щодо таких Користувачів з метою приведення поведінки останніх до загальноприйнятих норм або примусового виведення за територію Комплексу.
4.3.6. Користувачам забороняється приносити на територію Комплексу (окрім готельних номерів) продукти харчування і напої, а також забороняється здійснювати прийоми їжі та напоїв у місцях, спеціально для цього не відведених.
4.3.7. Користувачам забороняється приносити на територію Комплексу вогнепальну, газову, пневматичну і холодну зброю, колючо-ріжучі предмети, а також вибухові і легкозаймисті, токсичні речовини, що мають сильний та різкий запах.
4.3.8. З метою безпеки відвідувачів та уникнення псування майна Комплексу Користувачі зобов’язуються пересуватися на  території Комплексу на скутерах, самокатах, роликах та інших засобах пересування/колісних транспортних засобах лише у зонах, які дозволені для такого пересування.
4.3.9. Перебування Користувача з тваринами на території, в приміщеннях Комплексу заборонено, виключення – перебування Користувача із собакою дрібної і середньої породи (вагою до 8 кг) на території Комплексу (в приміщеннях – заборонено) виключно на повідцях, при цьому такий Користувач зобов’язаний слідкувати та самостійно прибирати за своєю собакою. Поселення в готель гостей з домашніми тваринами відбувається за попереднім погодженням з адміністратором. Готель залишає за собою право визначати, чи можливе проживання даної тварини в номері зі своїм господарем. За порушення Користувачем даного пункту Договору Оператор має право накласти на нього штраф в розмірі п’ятсот гривень, а Користувач, в свою чергу, зобов’язується його сплатити (Оператор також має право утримати даний штраф з Користувача, в тому числі, з належних до повернення Користувачу коштів).
4.3.10. Користувачам забороняється заходити в технічні і службові, виробничі приміщення на території Комплексу. Користувачі, які зайшли в такі приміщення, несуть повну відповідальність за несправності і аварії, що трапились у цій зоні.
4.3.11. Паління та вживання алкогольних напоїв заборонено на всій території Комплексу, окрім спеціально відведених для цього місць.

4.4. Правила поведінки на майданчиках Комплексу.
4.4.1. До використання дитячих майданчиків та іншого обладнання Комплексу допускаються особи, які відповідають нормам безпеки для кожного атракціону або обладнання окремо. Норми, заборони та обмеження для Користувачів вказані у цьому Договорі та на інформаційних стендах біля кожного дитячого майданчику окремо у вигляді інструкції або правил, або умов користування. Оператор не несе відповідальності за травмування Користувача у разі порушення загальних норм безпеки, рекомендацій персоналу Оператора та інструкцій / правил використання / умов використання кожного атракціону / дитячого майданчику або обладнання окремо.
4.4.2. При найменших ознаках нездужання або при отриманні травм Користувач має звернутися до персоналу Комплексу

4.5. Відвідування Комплексу неповнолітніми особами.
На території Комплексу:
4.5.1. Дорослі зобов’язані наглядати за дітьми та забезпечувати їм супровід, роз’яснити дітям загальні норми безпеки та правил поведінки, правила користування океремими Послугами відповідно до Правил відвідування, поведінки та користування окремими Послугами Комплексу та слідкувати за дотриманням дітьми таких правил, оскільки дорослі несуть за дітей повну відповідальність.
4.5.2. Діти, віком до 16 (шістнадцяти) років зобов’язані відвідувати Комплекс лише у супроводі дорослих. При цьому, самостійне (без супроводження батьків / законних представників) поселення у готель можливе тільки при досягненні 18 років або набуття повної цивільної дієздатності.
4.5.3. Відповідальність за безпеку неповнолітніх дітей несуть їхні батьки або дорослі, які їх супроводжують. Дорослим забороняється залишати неповнолітніх дітей без нагляду на території Комплексу.
4.5.4. Відповідальність за травмування та погіршення стану здоров’я дитини у разі недотримання загальних норм безпеки, свідомого ігнорування рекомендацій персоналу Оператора, Правил відвідування, поведінки та користування окремими Послугами Комплексу, несе дорослий, який супроводжує дитину. Оператор та його персонал у цьому випадку відповідальність не несуть.

5. Права і обов’язки Оператора
5.1. Оператор зобов’язаний:
5.1.1. До початку користування конкретною Послугою, розмістити на інформаційних стендах або у Куточку споживача та на офіційному сайті Оператора Правила відвідування, поведінки та користування окремими Послугами Комплексу, та, на прохання Користувача, додатково провести з Користувачем короткий усний інструктаж, що виключає двояке тлумачення даного Договору Користувачем.
5.1.2. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних Користувачів, які Оператор отримав в процесі виконання цього Договору.

5.2. Права Оператора
5.2.1. Оператор має право не допускати до користування Послугами, або припиняти надання Послуг відносно осіб у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння та в інших випадках, без пояснення причин відмовлення в наданні Послуг, якщо на думку працівників Оператора, ця особа викликає сумнів щодо її здатності адекватно розуміти та керувати своїми діями та неухильно дотримуватись умов цього Договору, відповідних Правил відвідування, поведінки та користування окремими Послугами Комплексу, не пояснюючи Користувачеві причин.
5.2.2. У разі грубого, або неодноразового порушення умов цього Договору, не реагування Користувачем, на зауваження працівників Оператора, якщо при цьому дії Користувача, будуть спрямовані на нанесення небезпеки для здоров’я, майна, честі або гідності інших Користувачів, або для працівників Оператора, Оператор має право припинити надання Послуги або комплексу Послуг такому Користувачу, блокувати його незаконні дії, та запропонувати покинути територію Комплексу. У разі скоєння Користувачем дій, які підлягають ознакам адміністративного правопорушення, або кримінального злочину, працівники Оператора у такому випадку мають право діяти у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо цього Користувача та викликати представників правоохоронних органів.
5.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір з попередньою їх публікацією на офіційному сайті Оператора.
5.2.4. У випадку неможливості Користувача провести кінцевий розрахунок за надані Послуги або за надані збитки Оператору, Оператор має право вимагати від Користувача оформлення боргової розписки, яка має силу правочинну, щодо підтвердження вказаного боргу та забезпечення  виконання  зобов’язання, яке вчинено у письмовій формі, у відповідності до вимог ст. 547 – 548 Цивільного кодексу України.

6. Права і обов’язки Користувача
6.1. Користувач зобов’язаний:
6.1.1. Перед оплатою Послуги або комплексу Послуг ознайомитися з умовами цього Договору, безумовно дотримуватися умов цього Договору упродовж усього періоду користування Послугами.
6.1.2. Здійснити оплату Послуги або комплексу Послуг. Користувач зобов’язаний здійснювати оплату Послуги або комплексу Послуг Оператора лише тим шляхом, що передбачений умовами цього Договору, або за домовленістю Сторін у інший спосіб, що передбаченій чинним законодавством України
6.1.3. Перед початком користування конкретною Послугою, уважно ознайомитись з відповідними Правилами відвідування, поведінки та користування окремими Послугами Комплексу, або прослухати інструктаж.
6.1.4. При користуванні Послугами Комплексу виконувати законні вимоги працівників Оператора та дотримуватись умов цього Договору та Правил відвідування, поведінки та користування окремими Послугами Комплексу.
6.1.5. Після закінчення користування Послугами Комплексу здійснити кінцевий розрахунок за всі надані Оператором Послуги, у повному обсязі.
6.1.6. Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання Послуг Комплексу достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності та не суперечать положенням Закону України № 2297-VI від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних» та чинному законодавству України.
6.2. Користувач має право:
6.2.1. Користуватись усіма Послугами Комплексу згідно умов даного Договору.

7. Відповідальність за порушення Договору
7.1. Оператор (його персонал) має право відмовити у користуванні Послугами Комплексу особам, поведінка яких заважає відпочинку інших Користувачів. Працівники Оператора уповноважені вживати заходи щодо Користувачів, що перебувають у стані алкогольного, наркотичного та іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також щодо Користувачів, що не реагують на зауваження працівників Оператора, не дотримуються умов цього Договору та Правил відвідування, поведінки та користування окремими Послугами Комплексу.
7.2. Персонал Оператора уповноважений застосовувати заходи відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України у разі скоєння Користувачем адміністративного правопорушення, кримінального злочину.
7.3. Недотримання Правил відвідування, поведінки та користування окремими Послугами Комплексу, викладених у цьому Договорі, або спроба перешкоджати іншим Користувачам і працівникам Оператора їх виконувати та користуватися Послугами Оператора згідно умов цього Договору, є підставою та правом для Оператора вимагати від такого Користувача негайно залишити територію або здійснити примусове виведення Користувача з території Комплексу у разі його незгоди добровільно залишити територію (крім випадків коли Користувач скоїв адміністративне правопорушення, або кримінальний злочин і проводиться його затримання до приїзду правоохоронних органів). Користувачам, що порушують умови цього Договору, може бути відмовлено в праві наступного відвідування Комплексу.
7.4. Користувач, зобов’язаний в повному обсязі відшкодувати шкоду, яку завдано іншим Користувачам, Оператору та/або третім особам.
7.5. При порушенні умов цього Договору та Правил відвідування, поведінки та користування окремими Послугами Комплексу Користувач несе повну матеріальну та персональну відповідальність згідно з даним Договором, чинним законодавством України.
7.6. У випадку втрати або ушкодження майна Комплексу з вини Користувача, він зобов’язаний повною мірою відшкодувати заподіяну матеріальну шкоду.
7.7 Користувач несе іншу відповідальність, передбачену умовами цього Договору та чинним законодавством України.
7.8. Оператор не несе відповідальності за шкоду, яка була отримана Користувачами, в тому числі, їхніми дітьми, внаслідок нещасного випадку, отриманої травми та погіршення стану здоров’я  (в тому числі, викликані тваринами, рослинами, грибами), або чогось іншого, що виникло через недбалість зі сторони Користувача/Користувачів та/або третіх осіб, та/або внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору,  Правил відвідування, поведінки та користування окремими Послугами Комплексу та рекомендацій персоналу Оператора, загальних правил безпеки.
7.9. Оператор не несе відповідальності за збереження речей Користувачів, в тому числі, речей їхніх дітей, на території Комплексу та в готельних номерах.

8. Зміна і розірвання Договору
8.1. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, в порядку, передбаченому п. 5.2.3. даного Договору, які вступають в силу в наступний після вказаної публікації день, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
8.2. При внесенні Оператором в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання Послуг Комплексу Користувачем, Оператор повідомляє про них Користувача, шляхом публікації їх на офіційному сайті Оператора не менше, ніж за 1 (один) день до вступу змін в силу.
8.3. Договір може бути розірвано:
8.3.1. Користувачем в односторонньому порядку шляхом відмови від Послуги або комплексу Послуг.
8.3.2. Оператором в односторонньому порядку без повернення сплачених і не використаних Користувачем коштів, у разі істотного порушення Користувачем умов цього Договору.
8.3.3. Оператором в односторонньому порядку з поверненням сплачених і не використаних Користувачем коштів, за умови, якщо Оператор вважає цього Користувача небажаною для відвідування Комплексу особою, без пояснення Користувачеві причин.
8.3.4. На інших підставах, передбачених умовами цього Договору та чинного законодавства України.

9. Порядок розгляду скарг та вирішення суперечок
9.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів.
9.2. Після отримання від Користувача скарги Оператор зобов’язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів розглянути, та прийняти рішення відносно вирішення правомірності задоволення заяви Користувача й письмово повідомити його про кінцеве рішення.
9.3. У випадку, якщо суперечка, що виникла, не буде вирішена в претензійному порядку або порядку переговорів, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки до суду відповідно до чинного законодавства України.

10. Інші положення

10.1. Користувач гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі. Даний Договір укладається шляхом акцепту Користувача, цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови договору, на умовах визначених в п. 2.4. даного Договору, без підписання сторонами і без зазначення особистих даних Користувача.
10.2. У випадку виникнення ситуацій, що не передбачені цим Договором, Оператор і Користувач зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.
10.3. Користувач погодився, що його персональні дані, які стали відомі Оператору у зв’язку з укладанням цього Договору можуть бути включені до баз персональних даних Оператора. Укладаючи даний Договір, Користувач дає згоду (дозвіл) на обробку, збір, зберігання та надання, у випадку необхідності, третім особам, безпосередньо заподіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках, прямо передбачених законодавством, що вимагають обробки персональних даних. Укладенням цього Договору Користувач підтверджує, що він повідомлений про свої права відповідно до ст. 8 Закону України № 2297-VI від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних». Користувач надає свою безумовну згоду на те, що Оператор має право направляти Користувачу повідомлення рекламно-інформаційного характеру у вигляді SMS, електронних листів та інших форм передачі інформації.

ОПЕРАТОР
ТОВ «КЛУБ РІВЕРВУД»
 
Адреса: 19615, Черкаська обл.,
с. Мошни, вул. Невського,15
Код ЄДРПОУ 42978903,
ІПН 429789023135
Банківські реквізити (UAH):
IBAN UA 273052990000026000041609032
Банк: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
МФО 305299
Тел.: 066 464 33 53
e-mail: reservation@riverwood.com.ua
Директор
 
___________________/ Андрій  ПЕТРУСЕВИЧ /
М.П.