ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ про надання комплексу Послуг парком заміського відпочинку
«Riverwood Relax Park»
м. Мошни 21 липня 2021 року
Товариство з обмеженою відповідальністю «Клуб Рівервуд» (надалі – Оператор), в особі директора Шевчика Ярослава Павловича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і будь-яка фізична особа або юридична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Користувач), з іншої Сторони (далі разом — Сторони), уклали даний Договір (надалі – Договір) про наступне:
1. Визначення термінів
1.1. Публічна оферта – пропозиція Оператора відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, адресована необмеженому колу фізичних осіб та юридичних осіб, яка являється офіційною публічною пропозицією Оператора, укласти з Користувачами Договір про надання комплексу Послуг Парку заміського відпочинку «Riverwood Relax Park» на умовах, що містяться в публічній оферті у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України.
1.2. Договір – правочин складений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання та отримання Послуг Оператора, укладений між Оператором і Користувачем на умовах Публічної оферти в момент акцепту Користувачем її умов.
1.3. Оператор – Товариство з обмеженою відповідальністю «Клуб Рівервуд», код ЄДРПОУ 42978903, який надає комплекс Послуг на викладених в даному Договорі умовах.
1.4. Користувач – будь яка фізична особа або юридична особа (в тому числі, запрошені нею особи, її працівники), що отримує Послуги на умовах Договору, яким передбачається надання Послуг Оператора на території Комплексу.
1.5. Комплекс – Комплекс заміського відпочинку «Riverwood Relax Park», надавачем послуг якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Клуб Рівервуд», код ЄДРПОУ 42978903, розташований за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни, вул. Невського,15
1.6. Акцепт – повна та безумовна згода Користувача на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою, та прийняття Користувачем всіх умов Договору без будь яких виключень, обмежень та застережень згідно з частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України.
1.7. Вартість послуг – затверджена Оператором вартість Послуг (комплексу Послуг) у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання кожного окремого виду Послуг Оператора.
1.8. Послуга (комплекс Послуг) – продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб Користувачів у сфері надання послуг на викладених в цьому Договорі умовах.
1.9. Припинення надання Послуг – припинення надання Послуг Оператора до усунення причин, що призвели до цього припинення, в тому числі у разі невиконання Користувачем своїх зобов’язань за Договором, не дотримання Користувачем правил відвідування Комплексу.
1.11. Інструкції – відповідні положення щодо правил / умов користування об’єктами / локаціями Комплексу, правил поведінки та техніки безпеки під час користування видами Послуг, які надає Оператор.
1.12. Офіційний сайт оператора – https://www.riverwood.com.ua
2. Загальні положення
2.1. Даний Договір є офіційною публічною офертою Оператора укласти Договір, за умовами якого Оператор зобов’язаний за встановлену Договором плату надати Користувачу комплекс Послуг на викладених нижче умовах.
2.2. Даний Договір є публічним договором, відповідно до положень статті 633 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для усіх осіб, та укладається між Оператором і Користувачем у формі договору приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України.
2.3. Сторони гарантують, що володіють необхідною цивільно-правовою дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.
2.4. Акцептом на пропозицію Оператора, є здійснення Користувачем заповнення реєстраційної форми/розписки на рецепції Комплексу (або електронної форми на офіційному сайті Оператора) або сукупного чи окремого виконання будь-якої з наступних дій:
2.4.1. оплати Користувачем будь-якої Послуги Оператора;
2.4.2. користування Користувачем Послугами Комплексу;
2.4.3. вхід на територію Комплексу
Будь-яка окрема з вищевказаних в цьому пункті дій, яка виконана Користувачем, свідчить про те, що Користувач ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.
2.5. Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання Послуг Комплексу достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності.
2.6. Термін акцепту цієї публічної оферти необмежений.
2.7. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту його Акцепту, та діє протягом усього терміну перебування в Комплексі або до моменту розірвання Договору з підстав, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.
2.8. Укладання Договору означає, що Користувач:
2.8.1. у повному обсязі ознайомився з функціонуванням Комплексу та іншими додатковими Послугами Оператора і правилами поведінки, відвідування та користування окремими Послугами, які викладені в тексті цього Договору або в окремому додатку до Договору або витягу з цього Договору;
2.8.2. визнає безумовну придатність Послуг Оператора та правила / умови поведінки, відвідування та користування окремими Послугами Комплексу;
2.8.3. приймає всі умови цього Договору без зауважень та заперечень.
3. Вартість Послуг та порядок розрахунків
3.1. Усі Послуги Комплексу надаються Користувачеві на платній основі відповідно до Вартості послуг для Користувачів, які вказані в меню, прейскуранті, на інформаційному стенді, в Куточку Споживача та на офіційному сайті Оператора.
3.2. Користувач розуміє і погоджується, що Вартість послуг за Послуги Оператора та їх перелік визначаються і змінюються виключно за одноособовим рішенням Оператора.
4. Загальні умови надання Послуг
4.1. Право на відвідування Комплексу та порядок оплати Послуг
4.1.1. Кожен Користувач зобов’язується дотримуватись умов цього Договору, Правил / умов відвідування, поведінки та користування окремими Послугами, а також підтримувати чистоту і порядок на всій території Комплексу. При порушенні умов цього Договору та Правил відвідування, поведінки, та користування окремими Послугами користувач несе повну матеріальну та персональну відповідальність згідно умов даного Договору та чинного законодавства України.
4.1.2. У разі порушення Користувачем умов цього Договору і, як наслідок, одностороннього припинення договору Оператором, сума оплачених Користувачем Послуг Оператора не повертається.
4.2. Режим роботи Комплексу та тривалість споживання Послуг.
4.2.1. Користувач має право перебувати на території Комплексу лише у години роботи Комплексу, встановлені Оператором. Інформація про режим роботи Комплексу розміщений в Куточку Споживача та на офіційному сайті Оператора.
4.2.2. Користувач самостійно приймає рішення про тривалість свого перебування на території Комплексу та види Послуг, які Користувач хоче споживати.
4.2.3. Загальна кількість Користувачів, які одночасно можуть перебувати на території Комплексу обмежена і визначається Оператором в односторонньому порядку. При перебуванні на території Комплексу максимальної кількості Користувачів, Оператор має право тимчасово відмовити у відвідуванні Комплексу всім іншим бажаючим.

4.3. Правила поведінки Користувачів на території Комплексу.
4.3.1. Користувачі зобов’язані з повагою ставитися один до одного і не заважати відпочинку інших Користувачів та роботі працівників Оператора. Користувач зобов’язаний не турбувати працівників Оператора, а також інших грою на музичних інструментах, використанням аудіо- та відеоапаратури, переговорних пристроїв, шумів немузичного характеру, свистом, співом, або будь-яким іншим способом Користувачів (мається на увазі без погодження з Оператором). Оператор не несе відповідальності за ушкодження на території Комплексу електронних та інших приладів, пристроїв та механізмів, що належать Користувачам.
4.3.2. На території Комплексу категорично забороняються будь-які види дискримінації і прояви неповаги через розходження по національності, віросповіданню, віку, соціальному стану або іншим ознакам.
4.3.3. На території Комплексу забороняється проводити торгову, рекламну, комерційну діяльність, а також професійну фото- та відеозйомку без відповідного дозволу Оператора.
4.3.4. Виключним правом на публікацію фотоматеріалів, трансляцію відеофільмів, знятих на території Комплексу володіє Оператор. Фото і відео зйомка Користувачами проводиться виключно в приватних цілях. При цьому Користувач надає повну та безумовну згоду Оператору на некомерційний публічний показ, відтворення, і розповсюдження фото- та відео матеріалів на офіційному сайті Оператора та інформаційно-довідкових стендах Комплексу.
4.3.5. Оператор залишає за собою право вживати превентивні заходи, в тому числі, але не обмежуючись: заборонити знаходитись на території Комплексу Користувачам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також щодо відвідувачів, які не реагують на зауваження персоналу Оператора і не дотримуються умов цього Договору та Правил відвідування, поведінки та користування окремими Послугами, не пояснюючи Користувачеві причин, викликати поліцію та/або службу охорони щодо таких Користувачів з метою приведення поведінки останніх до загальноприйнятих норм або примусового виведення за територію Комплексу.
4.3.6. Користувачам забороняється приносити на територію Комплексу (окрім готельних номерів) продукти харчування і напої, а також забороняється здійснювати прийоми їжі та напоїв у місцях, спеціально для цього не відведених.
4.3.7. Користувачам забороняється приносити на територію Комплексу вогнепальну, газову, пневматичну і холодну зброю, колючо-ріжучі предмети, а також вибухові і легкозаймисті, токсичні речовини, що мають сильний та різкий запах.
4.3.8. З метою безпеки відвідувачів та уникнення псування майна Комплексу Користувачі зобов՚язуються пересуватися на усій території Комплексу на гіробордах/скутерах, самокатах, роликах, велосипедах та інших засобах пересування/колісних транспортних засобах лише у зонах, які незаборонені Правилами їзди на колісному транспортному засобі на території Парку заміського відпочинку «Riverwood Relax Park» (викладені у додатку до даного Договору).
4.3.8. Перебування Користувача з тваринами на території, в приміщеннях та в готельних номерах Комплексу заборонено, виключення – перебування Користувача із собакою дрібної породи (до 5 кг) на території Комплексу (в приміщеннях – заборонено) виключно на поводку, при цьому такий Користувач зобов՚язаний слідкувати та самостійно прибирати за своєю собакою. За порушення Користувачем даного пункту Договору Оператор має право накласти на нього штраф в розмірі п’ятсот гривень, а Користувач, в свою чергу, зобов’язується його сплатити (Оператор також має право утримати даний штраф з Користувача, в тому числі, з належних до повернення Користувачу коштів).
4.3.9. Користувачам забороняється заходити в технічні і службові, виробничі приміщення на території Комплексу. Користувачі, які зайшли в такі приміщення, несуть повну відповідальність за несправності і аварії, що трапились у цій зоні.
4.3.10. Паління та вживання алкогольних напоїв заборонено на всій території Комплексу, окрім спеціально відведених для цього місць

4.4. Правила поведінки на майданчиках Комплексу.
4.4.1. До використання дитячих майданчиків та іншого обладнання Комплексу допускаються особи, які відповідають нормам безпеки для кожного атракціону або обладнання окремо. Норми, заборони та обмеження для Користувачів вказані у цьому Договорі та на інформаційних стендах біля кожного дитячого майданчику окремо у вигляді інструкції або правил, або умов користування. Оператор не несе відповідальності за травмування Користувача у разі порушення загальних норм безпеки, рекомендацій персоналу Оператора та інструкцій / правил використання / умов використання кожного атракціону / дитячого майданчику або обладнання окремо.
4.4.2. При найменших ознаках нездужання або при отриманні травм Користувач має звернутися до персоналу Комплексу
4.5. Відвідування Комплексу неповнолітніми особами.
4.5.1. На території Комплексу:
4.5.2. дорослі зобов’язані наглядати за дітьми та забезпечувати їм супровід, роз’яснити дітям загальні норми безпеки та правил поведінки, правила користування окремими Послугами відповідно до Правил відвідування, поведінки та користування окремими Послугами Комплексу та слідкувати за дотриманням дітьми таких правил, оскільки дорослі несуть за дітей повну відповідальність.
4.5.3. Діти, віком до 16 (шістнадцяти) років зобов’язані відвідувати Комплекс лише у супроводі дорослих. При цьому, самостійне (без супроводження батьків / законних представників) поселення у готель можливе тільки при досягненні 18 років або набуття повної цивільної дієздатності.
4.5.4. Відповідальність за безпеку неповнолітніх дітей несуть їхні батьки або дорослі, які їх супроводжують. Дорослим забороняється залишати неповнолітніх дітей без нагляду на території Комплексу.
4.5.5. Відповідальність за травмування та погіршення стану здоров՚я дитини у разі недотримання загальних норм безпеки, свідомого ігнорування рекомендацій персоналу Оператора, Правил відвідування, поведінки та користування окремими Послугами Комплексу, несе дорослий, який супроводжує дитину. Оператор та його персонал у цьому випадку відповідальність не несуть.
5. Права і обов’язки Оператора

5.1. Оператор зобов’язаний:
5.1.1. До початку користування конкретною Послугою, розмістити на інформаційних стендах або у Куточку споживача та на офіційному сайті Оператора Правила відвідування, поведінки та користування окремими Послугами Комплексу, та, на прохання Користувача, додатково провести з Користувачем короткий усний інструктаж, що виключає двояке тлумачення даного Договору Користувачем.
5.1.2. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних Користувачів, які Оператор отримав в процесі виконання цього Договору.
5.2. Права Оператора
5.2.1. Оператор має право не допускати до користування Послугами, або припиняти надання Послуг відносно осіб у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння та в інших випадках, без пояснення причин відмовлення в наданні Послуг, якщо на думку працівників Оператора, ця особа викликає сумнів щодо її здатності адекватно розуміти та керувати своїми діями та неухильно дотримуватись умов цього Договору, відповідних Правил відвідування, поведінки та користування окремими Послугами Комплексу, не пояснюючи Користувачеві причин.
5.2.2. У разі грубого, або неодноразового порушення умов цього Договору, не реагування Користувачем, на зауваження працівників Оператора, якщо при цьому дії Користувача, будуть спрямовані на нанесення небезпеки для здоров’я, майна, честі або гідності інших Користувачів, або для працівників Оператора, Оператор має право припинити надання Послуги або комплексу Послуг такому Користувачу, блокувати його незаконні дії, та запропонувати покинути територію Комплексу. У разі скоєння Користувачем дій, які підлягають ознакам адміністративного правопорушення, або кримінального злочину, працівники Оператора у такому випадку мають право діяти у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо цього Користувача та викликати представників правоохоронних органів.
5.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір з попередньою їх публікацією на офіційному сайті Оператора.
5.2.4. У випадку неможливості Користувача провести кінцевий розрахунок за надані Послуги або за надані збитки Оператору, Оператор має право вимагати від Користувача оформлення боргової розписки, яка має силу правочинну, щодо підтвердження вказаного боргу та забезпечення виконання зобов’язання, яке вчинено у письмовій формі, у відповідності до вимог ст. 547 – 548 Цивільного кодексу України.

6. Права і обов’язки Користувача
6.1. Користувач зобов’язаний:
6.1.1. Перед оплатою Послуги або комплексу Послуг ознайомитися з умовами цього Договору, безумовно дотримуватися умов цього Договору упродовж усього періоду користування Послугами.
6.1.2. Здійснити оплату Послуги або комплексу Послуг. Користувач зобов’язаний здійснювати оплату Послуги або комплексу Послуг Оператора лише тим шляхом, що передбачений умовами цього Договору, або за домовленістю Сторін у інший спосіб, що передбачений чинним законодавством України
6.1.3. Перед початком користування конкретною Послугою, уважно ознайомитись з відповідними Правилами відвідування, поведінки та користування окремими Послугами Комплексу, або прослухати інструктаж.
6.1.4. При користуванні Послугами Комплексу виконувати законні вимоги працівників Оператора та дотримуватись умов цього Договору та Правил відвідування, поведінки та користування окремими Послугами Комплексу.
6.1.5. Після закінчення користування Послугами Комплексу здійснити кінцевий розрахунок за всі надані Оператором Послуги, у повному обсязі.
6.1.6. Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання Послуг Комплексу достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності та не суперечать положенням Закону України № 2297-VI від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних» та чинному законодавству України.
6.2. Користувач має право:
6.2.1. Користуватись усіма Послугами Комплексу згідно умов даного Договору.

7. Відповідальність за порушення Договору
7.1. Оператор (його персонал) має право відмовити у користуванні Послугами Комплексу особам, поведінка яких заважає відпочинку інших Користувачів. Працівники Оператора уповноважені вживати заходи щодо Користувачів, що перебувають у стані алкогольного, наркотичного та іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також щодо Користувачів, що не реагують на зауваження працівників Оператора, не дотримуються умов цього Договору та Правил відвідування, поведінки та користування окремими Послугами Комплексу.
7.2. Персонал Оператора уповноважений застосовувати заходи відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України у разі скоєння Користувачем адміністративного правопорушення, кримінального злочину.
7.3. Недотримання Правил відвідування, поведінки та користування окремими Послугами Комплексу, викладених у цьому Договорі, або спроба перешкоджати іншим Користувачам і працівникам Оператора їх виконувати та користуватися Послугами Оператора згідно умов цього Договору, є підставою та правом для Оператора вимагати від такого Користувача негайно залишити територію або здійснити примусове виведення Користувача з території Комплексу у разі його незгоди добровільно залишити територію (крім випадків коли Користувач скоїв адміністративне правопорушення, або кримінальний злочин і проводиться його затримання до приїзду правоохоронних органів). Користувачам, що порушують умови цього Договору, може бути відмовлено в праві наступного відвідування Комплексу.
7.4. Користувач, зобов’язаний в повному обсязі відшкодувати шкоду, яку завдано іншим Користувачам, Оператору та/або третім особам.
7.5. При порушенні умов цього Договору та Правил відвідування, поведінки та користування окремими Послугами Комплексу Користувач несе повну матеріальну та персональну відповідальність згідно з даним Договором, чинним законодавством України.
7.6. У випадку втрати або ушкодження майна Комплексу з вини Користувача, він зобов’язаний повною мірою відшкодувати заподіяну матеріальну шкоду.
7.7 Користувач несе іншу відповідальність, передбачену умовами цього Договору та чинним законодавством України.
7.8. Оператор не несе відповідальності за шкоду, яка була отримана Користувачами, в тому числі, їхніми дітьми, внаслідок нещасного випадку, отриманої травми та погіршення стану здоров՚я (в тому числі, викликані тваринами, рослинами, грибами), або чогось іншого, що виникло через недбалість зі сторони Користувача/Користувачів та/або третіх осіб, та/або внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, Правил відвідування, поведінки та користування окремими Послугами Комплексу та рекомендацій персоналу Оператора, загальних правил безпеки.
7.9. Оператор не несе відповідальності за збереження речей Користувачів, в тому числі, речей їхніх дітей, на території Комплексу та в готельних номерах.
8. Зміна і розірвання Договору
8.1. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, в порядку, передбаченому п. 5.2.3. даного Договору, які вступають в силу в наступний після вказаної публікації день, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
8.2. При внесенні Оператором в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання Послуг Комплексу Користувачем, Оператор повідомляє про них Користувача, шляхом публікації їх на офіційному сайті Оператора не менше, ніж за 1 (один) день до вступу змін в силу.
8.3. Договір може бути розірвано:
8.3.1. Користувачем в односторонньому порядку шляхом відмови від Послуги або комплексу Послуг.
8.3.2. Оператором в односторонньому порядку без повернення сплачених і не використаних Користувачем коштів, у разі істотного порушення Користувачем умов цього Договору.
8.3.3. Оператором в односторонньому порядку з поверненням сплачених і не використаних Користувачем коштів, за умови, якщо Оператор вважає цього Користувача небажаною для відвідування Комплексу особою, без пояснення Користувачеві причин.
8.3.4. На інших підставах, передбачених умовами цього Договору та чинного законодавства України.
9. Порядок розгляду скарг та вирішення суперечок
9.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів.
9.2. Після отримання від Користувача скарги Оператор зобов’язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів розглянути, та прийняти рішення відносно вирішення правомірності задоволення заяви Користувача й письмово повідомити його про кінцеве рішення.
9.3. У випадку, якщо суперечка, що виникла, не буде вирішена в претензійному порядку або порядку переговорів, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки до суду відповідно до чинного законодавства України.
10. Інші положення
10.1. Користувач гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі. Даний Договір укладається шляхом акцепту Користувача, цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови договору, на умовах визначених в п. 2.4. даного Договору, без підписання сторонами і без зазначення особистих даних Користувача.
10.2. У випадку виникнення ситуацій, що не передбачені цим Договором, Оператор і Користувач зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.
10.3. Користувач погодився, що його персональні дані, які стали відомі Оператору у зв’язку з укладанням цього Договору можуть бути включені до баз персональних даних Оператора. Укладаючи даний Договір, Користувач дає згоду (дозвіл) на обробку, збір, зберігання та надання, у випадку необхідності, третім особам, безпосередньо заподіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках, прямо передбачених законодавством, що вимагають обробки персональних даних. Укладенням цього Договору Користувач підтверджує, що він повідомлений про свої права відповідно до ст. 8 Закону України № 2297-VI від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних». Користувач надає свою безумовну згоду на те, що Оператор має право направляти Користувачу повідомлення рекламно-інформаційного характеру у вигляді SMS, електронних листів та інших форм передачі інформації.

Додаток №1 до ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання комплексу Послуг
Парком заміського відпочинку «Riverwood Relax Park» від 21 липня 2021 року

ПРАВИЛА надання послуг у готелі «Riverwood Relax Park»

Ці Правила регламентують основні вимоги щодо користування послугами готелю, що здійснює діяльність на території України у сфері надання послуг розміщення (готельних послуг) споживачам, і регулюють відносини між споживачами (фізичними особами, які проживають у готелях або мають намір скористатися готельними послугами), та готелем, виконавцем цих послуг.

Терміни вживаються в такому значенні:

готель – «Riverwood» – готель, що знаходиться на території Парку заміського відпочинку «Riverwood Relax Park», за адресою: Урочище Залісся, с Мошни та надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов’язковим обслуговуванням.
адміністрація Комплексу та/або адміністратор готелю — уповноважені представники Парку заміського відпочинку «Riverwood Relax Park», що працюють на постійній основі з метою забезпечення дозвілля та організації відпочинку, надання належних готельних послуг.
споживач та/або гість та/або клієнт – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари, роботи, послуги для власних (побутових) потреб;
замовник – фізична або юридична особа, в тому числі суб’єкт туристичної діяльності, яка укладає відповідний договір на надання готельних послуг від імені та на користь споживача та здійснює оплату за цим договором, (надає гарантії щодо оплати за цим договором);
готельна послуга – дії (операції) підприємства з розміщення споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з основних та додаткових послуг, що надаються споживачу відповідно до категорії готелю;
основні послуги – обсяг послуг готелю (проживання, харчування тощо), що включається до ціни номера (місця) і надається споживачу згідно з укладеним договором;
додаткові послуги – обсяг послуг, що не належать до основних послуг готелю, замовляються та сплачуються споживачем додатково за окремим договором;
місце (ліжко-місце) – частина площі, номера з ліжком, постільною білизною, рушниками та іншим інвентарем відповідно до категорії готелю, призначена та придатна для проживання однієї особи;
номер – окреме вмебльоване приміщення, що складається з однієї або декількох кімнат, обладнаних для тимчасового проживання;
штрафні санкції – штраф, який сплачується договірною стороною у випадку порушення нею вимог, обумовлених договором або чинним законодавством;
бронювання – процес замовлення замовником готелю основних і/або додаткових послуг у певному обсязі, з метою використання послуг в обумовлені терміни конкретним споживачем або групою споживачів;
підтвердження заброньованих послуг – згода готелю щодо виконання замовленого обумовленого переліку основних і додаткових послуг згідно з заявкою;
відмова в бронюванні послуг – відмова готелю в бронюванні основних і додаткових послуг готелю у визначений договором термін;
анулювання – відмова замовника від заброньованих послуг. Анулювання поділяється на три види: своєчасне анулювання, пізнє анулювання, неприбуття. В разі пізнього анулювання або неприбуття готель стягує штраф з замовника згідно з умовами, викладеними в договорі;
своєчасне анулювання – відмова замовника від використання заброньованих послуг не пізніше ніж за три доби до дати запланованого заїзду або в обумовлені договором терміни;
пізнє анулювання – анулювання у термін не пізніше ніж за одну добу до дати запланованого заїзду або в обумовлені договором терміни;
неприбуття – фактичне неприбуття споживача, групи споживачів до готелю у день заїзду, або ануляція заброньованих послуг менше ніж за 24 години до вказаної дати поселення;
дата заїзду – дата прибуття споживача до готелю;
дата виїзду – дата виїзду споживача із готелю;
ранній заїзд – заїзд споживача до готелю до розрахункової години;
пізній виїзд – виїзд споживача з готелю після розрахункової години в день виїзду; розрахункова година – година, яка встановлена у готелі і при настанні якої споживач
повинен звільнити номер у день виїзду і після якої здійснюється заселення у готель;

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Готель «Riverwood» призначений для тимчасового проживання і обслуговування громадян терміном до 45 діб, незалежно від місця їх постійного проживання і реєстрації. Проживання понад вказаного терміну здійснюється тільки зі згоди адміністрації.
1.2. Режим роботи готелю «Riverwood» – цілодобово.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОЖИВАННЯ У ГОТЕЛІ

2.1. Номер (місце) у готелі «Riverwood», надається гостю/гостям при пред’явленні паспорта або іншого документа, що підтверджує особу (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний або службовий паспорт, посвідчення моряка, припис на проживання особи, яка проживає в Україні, але не являється громадянином України, національний паспорт іноземця або документ, який його замінює і віза на право перебування в Україні (якщо інше не передбачено діючими двосторонніми угодами України), свідоцтво про народження дітей, які не досягли 16 років, водійське посвідчення, для військових – особисте посвідчення або військовий білет, посвідчення, видане за місцем роботи гостя, та ін.), і за умови заповнення анкети.
2.2. При розміщенні дітей віком до 6 років, в одному номері з батьками, без надання додаткового місця, оплата за проживання не стягується.
2.3. При розміщенні третьої/четвертої особи в номері стягується оплата за додаткове розміщення згідно встановленому тарифу, вартість додаткового розміщення включає сніданок.
2.4. Забороняється вилучення паспортів, або документів, які їх замінюють у громадян під заставу, які поселяються у готелі.
2.5. Самостійне (без супроводження батьків / законних представників) поселення у готель
можливе тільки при досягненні 18 років або набуття повної цивільної дієздатності.

3. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ НОМЕРІВ.

3.1. Готель має право укладати попередній, письмовий договір з гостем-замовником на бронювання номерів (місць) шляхом підписання його двома сторонами, або укладати договір будь-яким шляхом дистанційного зв’язку, передбаченим ЗУ «Про електронну комерцію».
3.2. Договір вважається укладеним тільки у випадку письмового підтвердження готелем, направленої йому заявки на бронювання і досягнення згоди сторонами в обумовленій формі, щодо усіх істотних умов.
3.3. Бронювання здійснюється за умови надання гостем або замовником письмової
заявки, в тому числі шляхом листування електронною поштою.

В Заявку обов’язково вноситься наступна інформація:
– Ім’я та прізвище гостя;
– Дата прибуття та виїзду;
– Тип і кількість номерів (місць);
– Присутність дітей та їх вік;
– Країна, громадянином якої є гість (гості);
– Контактний телефон, контактна особа;
– Гарантія та вид оплати;
– Особливі умови розміщення;
– Інша корисна інформація.

До групової заявки вноситься наступна інформація:
– Дата прибуття і виїзду;
– Тип і кількість номерів (місць);
– Список групи;
– Присутність дітей та їх вік;
– Країна, громадянином якої є гості;
– Контактний телефон, контактна особа;
– Гарантія та вид оплати;
– Особливі умови розміщення;
– Час прибуття і від’їзду групи;
– Інша корисна інформація.
Зміни та доповнення в заявку на бронювання приймаються тільки у письмовому вигляді.
3.4. Присвоєння тарифу на бронювання здійснюється згідно правил застосування тарифів готелю та з укладеними угодами.
3.5. Зміна дати прибуття і виїзду групи гостей здійснюється у відповідності до укладених
угод.
3.6. У разі збільшення кількості замовлених номерів, не замовленого заздалегідь терміну продовження проживання, змінення дати заїзду групи гостей, або збільшення кількості замовлених номерів, готель приймає рішення, згідно з наявністю на даний момент вільного номерного фонду, та залишає за собою право відмови у бронюванні або у продовженні проживання.
3.7. В рамках затвердженої квоти номерів, замість гостей, які розміщуються згідно заявки на бронювання, можуть буди розміщені інші гості у ті ж терміни проживання та по тому ж класу обслуговування, з обов’язковим інформуванням про це готелю, не пізніше, ніж за 24 години до запланованого дня заїзду, у письмовій формі.
3.8. У разі змінення кількості номерів у групі до кількості менше ніж 10 номерів, адміністрація готелю має право змінити тарифи на ті, які діють для індивідуальних гостей.
3.9. Якщо група гостей виїжджає із готелю раніше обумовленого терміну, до гостя або замовника застосовуються штрафні санкції у розмірі 100% від загальної вартості невикористаних заброньованих номерів.
3.10. Для підтвердження бронювання гість або замовник надає готелю гарантію оплати готельних послуг.
3.11. Гарантія оплати за безготівковим розрахунком, здійснюється на основі гарантійного листа від юридичної особи або суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи, зі вказаною юридичною адресою, поточним рахунком, підписом уповноважених осіб (головного бухгалтера або фінансового директора та керівника підприємства) та з відбитком печатки.
3.12. Гарантія оплати кредитною картою здійснюється при наданні гостем або замовником усієї необхідної інформації про діючу кредитну карту, з рахунка якої можливо провести списання коштів гостя або замовника, у разі його неприбуття.
3.13. Пізнє анулювання або неприбуття гостя являється причиною для застосування до нього штрафних санкцій за простій номера у розмірі 100% вартості номера за розрахункову добу.
3.14. Умови відміни бронювання:

Відміна індивідуального бронювання:
Гість-замовник може відмінити бронювання номера своїм письмовим замовленням до 15:00 дня, який передує даті заїзду, без застосування до нього штрафних санкцій. Якщо заява на відмову від бронювання була зроблена пізніше або гість не прибув, то адміністрація готелю має право застосувати до гостя-замовника штрафні санкції за простій номера у розмірі 100% від вартості номера за 1 розрахункову добу.
Готель має право відмінити бронювання на поточну дату після 15:00 у разі відсутності додаткової інформації від гостя-замовника або гарантії оплати.
У разі придбання гостем спеціальної пакетної пропозиції на визначену кількість днів, але в подальшому таким гостем буде частково відмінено бронювання, тобто зменшена кількість днів, то тариф змінюється готелем на стандартний і, відповідно, здійснюється перерахування вартості готельних послуг.
Відміна групового бронювання:
Замовник має право скасувати (анулювати) бронювання групи або зменшити чисельність номерів у відповідній групі без застосування штрафних санкцій, не пізніше 10 діб до дати заїзду цієї групи у готель.
У разі анулювання підтвердженої заявки:
За 10 – 7 днів до дати початку надання послуг, з замовника стягується 30% загальної
вартості відмінених послуг;
За 7 – 5 днів до дати початку надання послуг, з замовника стягується 50% загальної вартості відмінених послуг.
При відмові від будь-якого обсягу замовлення:
За 3 дні до дати початку надання послуг, з нього стягується 70% загальної вартості відмінених послуг;
За 2-1 дні до дати початку надання послуг, та/або в день початку надання послуг та/або у разі неприбуття Гостя/Групи, Замовник сплачує готелю штраф у розмірі 100% від загальної вартості замовлених послуг. Відмова Замовника від частини послуг, або відмова від послуг у повному обсязі, повинна бути здійснена та приймається готелем тільки у письмовій формі.
У разі незаїзду до готелю окремих гостей з групи, зазначених у замовленні, Замовник повинен сплатити готелю штраф у розмірі вартості повного проживання у замовлених, але фактично не використаних гостями номерах.
При виїзді із готелю раніше вказаної дати із суми оплаченого проживання утримується 100% повної вартості невикористаних замовлених номерів.

3.15. Політика розміщення:
Плата за надання готельних послуг стягується у відповідності до єдиної розрахункової години – 12-ї години поточної доби за місцевим часом.
Час виїзду гостей в розрахунковий час – 12:00 поточної доби за місцевим часом.
Час реєстрації та поселення у готелі починається з 14:00 поточної доби за місцевим часом.
Заїзд до 14:00 є додатковою послугою та надається тільки зі згоди адміністрації Комплексу залежно від стану ресурсів номерного фонду.
За ранній заїзд у період з 09:00 до 14:00 оплата стягується у розмірі 50% повної вартості номера/місця за 1 розрахункову добу, при заїзді у період з 00:00 до 09:00 – 100% вартості номера/місця за 1 розрахункову добу, згідно з опублікованим тарифом, який діє на момент надання послуги.
При проживанні у готелі менше доби, оплата стягується за повну добу незалежно від фактичного розрахункового часу.
Виїзд із номера після 12:00 є додатковою послугою та надається тільки зі згоди адміністрації Комплексу залежно від стану ресурсів номерного фонду, якщо інше не було обумовлене у договорі на надання готельних послуг та підтверджено готелем.
При виїзді гостя після розрахункового часу у період до 18:00 оплата становить 50% вартості номера за 1 розрахункову добу, після 18:00 – 100% вартості номера за 1 розрахункову добу згідно з опублікованим тарифом, який діє на момент надання послуги.
У разі виникнення непередбачуваних (форс-мажорних) обставин: а) При індивідуальному бронюванні:
– У разі відсутності замовлених та підтверджених номерів адміністрація Комплексу зобов’язана розмістити гостей в іншому готелі, розташованому у м. Ірпінь, відшкодувати затрати пов’язані з розміщенням та транспортною перевозкою до іншого готелю;
– Готель залишає за собою право відмови в продовженні терміну проживання, якщо для цього немає ресурсу номерного фонду.
б) При груповому бронюванні:
– Готель залишає за собою право проінформувати за 24 години представника групи/замовника про зміну категорії номерів групи з обов’язковим обговоренням змінення тарифу;
– Готель залишає за собою право відмови в продовженні терміну проживання, якщо для цього немає ресурсу номерного фонду.
3.16. Договір про надання основних готельних послуг може бути укладеним замовником на користь споживача за дорученням останнього.
3.17. Готель має право застосовувати вільні ціни і тарифи, та систему знижок на всі послуги, що надаються, за винятком тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін та тарифів. Готель визначає перелік основних послуг, які входять у ціну номера (місця в номері).
3.18. Ціна номера (місця), вартість додаткових послуг, у т, ч. бронювання, встановлюються готелем самостійно, форма оплати визначається договором між споживачем/замовником та готелем.
3.19. Договір про надання основних готельних послуг споживачу вважається укладеним після оформлення документів на проживання (заповнення та підпис гостем реєстраційної картки готелю або заповнення спеціальної електронної форми на сайтах бронювання, або бронювання за іншими методами комунікативного зв’язку) та засвідчується розрахунковою квитанцією або іншим розрахунковим документом, що підтверджує укладення договору і містить у собі:
– найменування готелю, його реквізити;
– прізвище, ім’я та по батькові споживача;
– інформацію про номер (місце в номері), що надається;
– ціну номера (місця в номері);
– інші необхідні дані на розсуд готелю.
3.20. Договір про надання готельних послуг може бути укладений на визначений або невизначений термін. При укладанні договору на невизначений термін погодженим вважається найбільш короткий термін, як правило одна доба; дія договору в такому разі завершується о 12.00 дня, наступного за днем прибуття споживача.
3.21. Готель з урахуванням місцевих особливостей має право змінити єдину розрахункову годину.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У ГОТЕЛІ:

4.1. Особи, які проживають у готелі, зобов’язані:
– дотримуватись встановлених адміністрацією Комплексу даних Правил надання послуг;
– дотримуватись правил пожежної безпеки, санітарних, гігієнічних норм;
– виходячи з номера, зачинити вікна, водопровідні крани, вимкнути світло та електроприлади;
– у разі втрати або нанесення шкоди власності готелю, відшкодувати збитки згідно з чинним законодавством України;
– виїжджаючи з готелю, зробити повний розрахунок за проживання та надання додаткових послуг, оплатити отримані послуги.
4.2. Особам, які проживають у готелі, забороняється:
– заносити та зберігати в номерах речовини, матеріали та речі небезпечні для життя, здоров’я людей та зберігання майна, зброю;
– користуватися електронагрівальними приладами, які не належать до комплектації номера;
– залишати в номерах сторонніх людей на період своєї відсутності без попередження адміністрації Комплексу;
– передавати іншим особам свій ключ від отриманого номеру.
4.3. Якщо гості мають бажання запросити до номера осіб, котрі не проживають у готелі, вони повинні зареєструвати їх у адміністратора готелю.
4.4. Готель не несе відповідальності за невідповідність наданих послуг очікуванням та, відповідно, незадоволення від послуг, бо уявлення кожної конкретної особи носять суб’єктивний характер і можуть не відповідати загальноприйнятим нормам.
4.5. Гість несе повну відповідальність за речі, залишені в номері, а також за своє життя та здоров’я на території Комплексу.
4.6. Проживання гостя з тваринами в готельних номерах заборонено.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ КОМПЛЕКСУ:

5.1. Адміністрація Комплексу під час оформлення проживання в готелі зобов’язується інформувати гостей про надання основних та додаткових послуг, про форму і порядок їх оплати.
5.2. Інформація доводиться до відома гостя у доступній наглядній формі та розміщується у приміщенні, котре призначено для оформлення розміщення гостя у зручному для огляду місці; вона повинна включати наступне:
– Дані про готель, як про юридичну особу, її юридичну адресу та номери телефонів;
– Копію сертифікату на послуги, котрі підлягають обов’язковій сертифікації;
– Копію ліцензії, якщо даний вид діяльності підлягає ліцензуванню;
– Посилання на нормативні документі, вимогам яких повинні відповідати готельні послуги;
– Дані про категорії та вартість номерів (місць в номері);
– Перелік основних послуг, які входять до вартості номера (місця в номері);
– Перелік та вартість додаткових послуг, які надаються за окрему оплату;
– Інформація про форму і порядок оплати послуг;
– Інформація про режим роботи розташованих у готелі підприємств харчування, зв’язку, побутового та інших видів обслуговування. У разі їх відсутності – дані про місцезнаходження та режим роботи найближчих до готелю підприємств харчування, зв’язку та побутового обслуговування;
– Відомості про державні органи, які виконують захист прав споживачів;
– «Правила користування готелем і аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг», затверджені наказом державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 року, № 19.
5.4. Готель забезпечує гостям надання таких безкоштовних послуг:
– Виклик невідкладної медичної допомоги;
– Побудка гостя у встановлений час;
– Виклик таксі;
– Надання необхідного інвентарю в залежності від категорії готелю.
5.5. Готель забезпечує наявність у кожному номері даних правил проживання в готелі, правил протипожежної безпеки та інструкції про дії в екстремальних умовах. Також має бути перелік додаткових послуг та прейскурант цін на них. Відомість про роботу підприємств (закладів) громадського харчування, торгівлі, зв’язку, побутового обслуговування та інших, що розміщуються у готелі; внутрішній телефонний довідник.
5.6. Адміністрація готелю має право надавати гостям за їх бажанням додаткові платні послуги.
5.7. Прибирання номеру готелю та заміна туалетних засобів здійснюється кожного дня під час перебування гостя. Заміна постільної білизни здійснюється на 3 (третю) добу. Заміна рушників здійснюється щоденно
5.8. Адміністрація готелю несе відповідальність за комплектацію та справність обладнання в номерах, а також за якість підготовки номера/місця для поселення. Якість підготовки номера/місця для заселення перевіряється адміністрацією згідно затвердженого порядку.
5.9. З метою забезпечення встановлених правил проживання та безпеки гостей, співробітники готелю, у випадку необхідності, мають право перевірити у них наявність гостьових карток.
5.10. В цілях безпеки на території Комплексу здійснюється відеонагляд.
5.11. Адміністрація готелю не несе відповідальності за речі гостя, у випадку перебування у номері сторонньої особи, у разі передачі ключів від номеру стороннім особам, у разі залишених не зачиненими дверей. Після 22:00 громадяни, запрошені в номери гостя, реєструються у адміністратора.
5.12. У випадку, втрати та/або пошкодження речей, гість зобов’язаний негайно сповістити про це готель.
5.13. Якщо, до закінчення строку проживання гість ще не пред’явив свої претензії готелю, рахується, що його речі не були втрачені або пошкодженні.
5.14. У разі виявлення забутих речей, готель зобов’язаний негайно сповістити власника речей (за умови, що власник відомий). Речі, забуті гостями в номерах, оформлюються по опису адміністрацією готелю в спеціальному журналі та зберігаються у камері забутих речей. Забуті речі зберігаються у готелі протягом 6 місяців, після чого знищуються, про що складається акт затвердженої форми.
5.15 Також можлива пересилка забутих речей по письмовому запиту, та за рахунок власника.
5.16. Забуті гостями продукти харчування підлягають ліквідації, згідно встановленим порядком готелю.
5.17. За цінні речі, гроші, документи, що зберігаються у номері, адміністрація готелю відповідальності не несе.
5.18. Гість має право здати речі в сейф в готельному номері/камеру зберігання.
5.19. Скарги та заяви гостей розглядаються адміністрацією готелю згідно з чинним законодавством України.
5.20. У разі нанесення гостями матеріальних збитків, пов’язаних із втратою та пошкодженням майна готелю, їх відшкодування покладається на гостя шляхом оплати суми затрат, на основі оформленого адміністрацією готелю акту згідно чинного законодавства.
5.21. Якщо гість неодноразово порушує правила проживання в готелі, що призводить до матеріальних збитків, а також створює незручності для інших гостей Комплексу, готель має право відмовити в поселенні, або здійснити виселення такого гостя.

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
6.1. Споживач має право розірвати договір про надання готельних послуг у будь-який час за умови оплати фактично наданих готелем послуг.
Порядок розірвання договору на надання готельних послуг з замовником визначається договором та чинним законодавством.
6.2. Без згоди споживача/замовника готель не має права надавати додаткові послуги, які не включені у договір.
Забороняється обумовлювати виконання одних послуг за умови надання інших послуг.
6.3. Готель повинен забезпечити цілодобове оформлення споживачів, які прибувають та вибувають із готелю.
6.4. Готель забезпечує комплектність і справність обладнання в номері, а також якість
підготовки приміщення під заселення.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОТЕЛЮ І СПОЖИВАЧІВ ЗА НЕВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ
ПІД ЧАС НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

7.1. Готель зобов’язаний забезпечити якісне надання готельних послуг згідно з вимогами чинного законодавства, цих Правил та договору.
Матеріально-технічне забезпечення готелю, перелік та якість послуг, які надаються споживачу, повинні відповідати вимогам присвоєної готелю категорії.
7.2. За умови невиконання повністю або частково договірних, зобов’язань, пов’язаних з наданням готельних послуг, винна сторона має відшкодувати іншій стороні завдані цим збитки.
7.3. Відшкодування збитків, що були заподіяні споживачем у зв’язку з утратою або
пошкодженням майна готелю, здійснюється ним відповідно до чинного законодавства України.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ
8.1. Контроль за дотриманням готелем цих Правил здійснюють місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, центральний орган виконавчої влади з питань туризму та інші центральні органи виконавчої влади в межах їх компетенції.
8.2. За порушення санітарних вимог або надання готельних послуг, що не відповідають вимогам нормативних документів стосовно безпеки для життя, здоров’я та майна споживачів і навколишнього природного середовища, готель несе відповідальність згідно із чинним законодавством.
8.3. Готель зобов’язаний здійснювати контроль за додержанням персоналом цих Правил. У разі порушення Правил винні особи несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Адміністрація Комплексу не несе відповідальності за перебування Вами за межами території парку заміського відпочинку «Riverwood Relax Park»

Приємного Вам відпочинку на території парку заміського відпочинку «Riverwood Relax Park»

Додаток №2 до ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання комплексу Послуг парком заміського відпочинку «Riverwood Relax Park»
від 21 липня 2021 року

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ SPA
В RIVERWOOD RELAX PARK

Ми щиро раді Вам і зробимо все можливе для того, щоб Ви отримали задоволення і користь від перебування в парку заміського відпочинку Riverwood Relax park. Разом з тим, нагадуємо, що для Вашої особистої безпеки і комфорту Вам необхідно дотримуватися певних правил.
1. Терміни та визначення
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Клуб Рівервуд» – юридична особа, заснована згідно з нормами чинного законодавства, і правовласник прав на надання різних послуг на території парку заміського відпочинку RIVERWOOD RELAX PARK
1.2. SPA – зона відпочинку на території парку заміського відпочинку RIVERWOOD RELAX PARK, яка включає в себе SPA-процедурні (кабінети, в яких надаються процедури догляду за тілом, соляна кімната), а також SPA-зону: банний комплекс ( дві фінські сауни з різнотемпературними режимами, хамам).
1.3. Правила – всі правила поведінки, надання та користування послугами, які діють на території Комплексу.
1.4. Гість – фізична особа, запрошені ним особи, які мають намір придбати і які купують послуги Комплексу, виключно для особистих, сімейних потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
1.5. Технічні перерви – перерви в роботі Комплекса в цілому, в роботі окремих зон, окремих приміщень, за необхідності проведення прибирання, санітарної обробки, технічного обслуговування, згідно норм експлуатації, інші необхідні обставини, які не залежать від Комплекса.
2. Перелік послуг, що надаються, і режим роботи SPA
2.1. SPA-процедурні кабінети:
– процедури догляду за тілом та обличчям;
– соляна кімната.
Режим роботи: 14.00-22.00, щодня
2.2. SPA-зона:
– дві сауни з різномпературними режимами;
– хамам.
Режим роботи: 14.00-22.00, щодня
2.3. Вхід Гостей у SPA припиняється о 21.00
2.4. Гості повинні залишити Комплекс не пізніше 22.15
3. Загальні положення
3.1. У день відвідування готелю Гість отримує на рецепції Готелю картку для відвідування Spa, на яку на рецепції Spa отримує два полотенця. У разі необхідності гість отримує одноразове взуття для перебування в аквазоні.
3.2. Після виїзду з Готелю Гість зобов’язаний здати картку для відвідування Spa адміністратору рецепції Готелю і провести розрахунок за використані послуги згідно з чинним прейскурантом послуг та продукції Комплексу.
3.3. Цінні речі необхідно залишати в індивідуальних сейфах в номерах Готелю.
3.4. Протягом перебування в Spa особисті речі повинні зберігатися в шафках в роздягальнях. За загублені та залишені без нагляду речі адміністрація Комплексу відповідальності не несе.
3.5. Забуті речі зберігаються адміністрацією Комплексу протягом 30 календарних днів і повертаються Гостю в разі звернення за ними. Після закінчення зазначеного терміну і не звернення Гостя за забутими речами, речі утилізуються.
3.6. Перед відвідуванням SPA Гість повинен пройти консультацію лікаря (або комплексне медичне обстеження), і в разі наявності будь-яких протипоказань не відвідувати Spa. Адміністрація Комплексу не несе відповідальності за погіршення стану здоров’я Гостя в результаті користування послугами Комплексу.
3.7. У випадку пошкодження майна Комплексу адміністрація має право вимагати відшкодування вартості втраченого та / або пошкодженого майна відповідно до вартості втраченого або пошкодженого майна.
3.8. З технічних причин у Комплексі тимчасово може бути заборонено користування певними послугами.
3.9. З метою безпеки на території Комплексу ведеться відеозйомка
3.10. Попередній запис на відвідування Spa Гість здійснює особисто. Запис здійснюється на рецепції Готелю під час заїзду в Готель.
3.11. Якщо Гість відчуває будь-які незручності під час перебування в SPA, Гість може повідомити про це адміністратора.
4. Зобов’язання Гостя
4.1. Належним чином, відповідно до вимог і чинних нормативних актів та за цільовим призначенням, використовувати територію Комплексу, будівлі, споруди, предмети внутрішнього облаштування, інженерне обладнання, мережі, інші комунікації тощо.
4.2. Дотримуватися санітарних норм, правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, природоохоронних правил та загальних правил громадського порядку, не вживати ненормативну лексику, не турбувати інших відвідувачів Комплексу, вести себе шанобливо відносно інших відвідувачів, вести себе шанобливо відносно обслуговуючого персоналу. Не допускати дій, що створюють небезпеку для оточуючих.
4.3. Не доставляти, не зберігати на території і в приміщеннях Комплексу будь-яку зброю, боєприпаси, вибухові речовини, радіоактивні або небезпечні матеріали, а також будь-які інші предмети або матеріали, які можуть бути небезпечними для здоров’я громадян та/ або навколишнього середовища, та / або перешкоджати збереженню майна.
4.4. Дбайливо ставитися до майна Комплексу, не допускати його засмічення, псування, погіршення, знищення тощо.
4.5. Дотримуватися всіх правил, що діють на території та в приміщеннях Комплексу.
4.6. Відшкодувати збитки, в повному обсязі, у випадку знищення та / або пошкодження будь-якого майна Комплексу, протягом трьох робочих днів з дати їх виникнення або протягом одного робочого дня з дати отримання письмової вимоги від адміністрації Комплексу.
4.7. Для перебування в аква-зоні має бути одноразове взуття. Дотримуватись чистоти у всіх приміщеннях Комплексу.
4.8. Дотримуватися правил особистої гігієни: приймати душ перед відвідуванням Spa – зони.
4.9. При відвідуванні Spa уважно ставиться до особистих речей, не залишати їх без нагляду, не довіряти їх іншим особам. За цінні речі, залишені не в індивідуальному сейфі, Комплекс відповідальності не несе.
4.10. Залишаючи Spa, Гість повинен здати комплект махрових виробів, отриманих під час відвідування.
4.11. Залишати особисті речі в шафці заборонено.
4.12. Самостійно і відповідально контролювати своє власне здоров’я (за наявності хронічних, інфекційних, шкірних, а також хвороб внутрішніх органів утриматися від відвідування Spa) і не ставити під загрозу здоров’я оточуючих людей.
4.13. У SPA- зоні перебувати тільки в купальному костюмі і взутті, що відповідає стандартам безпеки.
4.14. Підписанням цього Договору Гість, у разі настання нещасного випадку, відмовляється від будь-яких вимог, пов’язаних з компенсацією моральної шкоди, і зобов’язується зберігати сувору конфіденційність будь-якого інциденту, ситуації, зобов’язується не публікувати в соціальних мережах, коментарях, чи будь-деінде, у тому числі анонімно та/або в особі родичів, друзів, знайомих, інформацію про інцидент до повного його вирішення
5. Правила відвідування та користування послугами SPA-процедурних

5.1. Гість повинен приходити на процедури за 15 хвилин до призначеного часу.
5.2. Гостям видаються халати, тапочки і рушники, які необхідно залишати після процедур.
5.3. Гостю рекомендується заздалегідь бронювати зручний для Гостя час.
5.4. Для скасування або зміни часу процедури Гість повинен повідомити про це адміністратора рецепції Готелю
5.6. Гостю рекомендується дотримуватися правил особистої гігієни. Рекомендується за одну годину до початку процедури прийняти душ.
5.7. Гість повинен не приймати їжу за годину до процедур і алкоголь в день відвідання Spa.
5.8. Гість повинен повідомити косметолога про наявність контактних лінз, якщо Гість користується послугами догляду за обличчям. Чоловікам необхідно поголитися не менше ніж за 2 години до початку косметологічних процедур.
5.9. Гість повинен при проходженні процедур відмовитися від жувальної гумки.
5.10. Гість повинен попередньо перед процедурою проконсультуватися із спеціалістом і отримати рекомендації за напрямком процедури.
5.11. Довге волосся необхідно зібрати в хвіст і зафіксувати.
5.12. Гість зобов’язаний звільнити зону тіла, необхідну для проведення процедур, від прикрас.
5.13. Гості, які не надали направлення від лікаря, не проконсультувалися із спеціалістом Комплекса, несуть персональну відповідальність за своє здоров’я в процесі і після закінчення курсу процедур.
8. Правила відвідування SPA-зони
8.1. Люди похилого віку, вагітні жінки, відвідувачі, які мають проблеми з серцем, шкірою, які страждають на цукровий діабет і артеріальну гіпертонію, або мають будь-які інші захворювання, які можуть погіршувати стан здоров՚я під час відвідування SPA-зони, або наявність яких є протипоказанням для відвідування SPA-зони, перед відвідуванням SPA-зони повинні проконсультуватися із спеціалістом.
8.2. Перед відвідуванням SPA-зони слід зняти прикраси.
8.3. У SPA-зоні забороняється сушити особисті речі та рушники.
8.4. При відвідуванні лазень і саун необхідно дотримуватися рекомендацій щодо користування, зазначених на табличці при вході.
8.5. При відвідуванні SPA-зони забороняється користуватися кремами, сильними парфумерними ароматами, масками, скрабами, фарбами для волосся, ефірними маслами, ароматичними букетами та іншими хімічними і ароматними засобами.
8.6. Прийом їжі і вжиття напоїв (чай, вода) в SPA- зоні заборонені, за винятком кімнати відпочинку Spa.
8.7. Забороняється в SPA-зоні плескати у відсік для каміння воду і ароматизатори. Заборонено в SPA-зоні користуватися пластиковими стаканчиками.
8.8. Під час перебування в SPA-зоні слід уникати контакту з поверхнями, що мають підвищену температуру, щоб уникнути отримання опіків.
8.9. Заборонено залишати дітей в SPA-зоні без нагляду батьків / одного з батьків / опікуна/законного представника, в тому числі, під час проведення дитячих персональних та / або групових занять. Дітям до 14 років заборонено знаходиться у саунах.
8.10. Для відвідування SPA-зони необхідно мати відповідні медичні показання, купальний костюм
8.11. Відвідувачі SPA-зони несуть відповідальність за дотримання правил безпеки в SPA-зоні ними особисто, запрошеними ними особами, дітьми і фізичними особами, опікунами яких вони є. Комплекс не несе відповідальності за травми і пошкодження, інші погіршення здоров’я, що виникли внаслідок недотримання правил відвідування SPA-зони.
8.12. Відвідувачі зобов’язані на вимогу персоналу Комплексу негайно покинути SPA-зону.
8.13. У разі порушення Гостем цих правил, адміністрація Комплексу має право обмежити перебування Гостя, запрошених ним осіб, дітей, фізичних осіб, опікунами яких вони є, в SPA-зоні.
9. Правила користування шафками
9.1. Рекомендується залишати всі цінні речі в номері. У випадку зникнення речей, залишених без нагляду та не поміщених у сейфи, персонал готелю відповідальності не несе.
9.2. Будь ласка, не залишайте верхній одяг та взуття у шафках
9.3. Залишати їжу та напої у шафках не дозволяється
9.4. Щоб замкнути двері шафки:
– натисніть клавішу «ОК», після чого загориться мигаючий індикатор «відкритий замочок»
– введіть чотиризначний пароль, та підтвердьте його клавішею «ОК»
– переведіть тумблер у положення «LOCK»
Щоб відкрити двері шафки:
– введіть свій пароль та натисніть клавішу «ОК»
– переведіть тумблер у положення «OPEN»
9.5. Заборонено приймати їжу та напої у роздягальнях.

11. Правила відвідування Spa з дітьми
11.1. Перебуваючи на території Spa, діти повинні дотримуватися всіх правил поведінки в Комплексі. Не дозволяється бігати, стрибати, грати у воді, здійснювати інші дії, які можуть перешкоджати іншим гостям.
11.2. Батьки та особи, під опікою яких перебувають діти, персонально відповідають за їх безпеку, а також за збитки, завдані ними.
11.3. Не дозволяється перебування дітей протилежної статі старше чотирьох років в роздягальнях.
11.4. Особи, під опікою і під супроводом яких перебувають діти, відповідають за їх безпеку, а також за шкоду, завдану ними.
12. Порядок оплати послуг
12.1. Після ознайомлення з вартістю послуг (процедур) і обрання виду послуги, Гість вносить в касу або на рахунок Комплексу грошові кошти за надання послуг.
12.2. Оплата послуг приймається в готівковій та безготівковій формі в гривнях, кредитними картками. Надання послуг пост-оплатою не передбачено.
12.3. У разі виникнення заборгованості Гостя перед Комплексом, Комплекс має право обмежити доступ Гостя до Комплексу, призупинивши дію Комплексної карти до моменту повного погашення заборгованості.
12.4. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом трьох робочих днів з моменту закінчення надання послуг Гостем не була здійснена рекламація.
12.5. За технічні незручності, викликані проведенням сезонних, профілактичних і аварійних робіт службами комунального господарства с. Мошни, Комплекс відповідальності не несе.
12.6. Гість може придбати подарункові сертифікати на еквівалент будь-якої грошової суми на усі послуги Комплексу. Подарунковий сертифікат не підлягає поверненню та зворотному обміну на грошовий еквівалент. Вартість послуг має дорівнювати або перевищувати номінал одного чи декількох подарункових сертифікатів, які використовуються під час оплати послуг. Якщо вартість послуг перевищує номінал наданих подарункових сертифікатів, його пред’явник доплачує різницю між номіналом подарункових сертифікатів та вартістю послуг готівковими грошовими коштами або шляхом безготівкового розрахунку. У разі, якщо вартість послуг менша, ніж номінал подарункового сертифікату – різниця не повертається.
13. Забороняється
13.1. Використовувати псевдоніми та/або вигадані імена.
13.2. При заповненні реєстраційної форми перебувати в нетверезому стані.
13.3. Виносити з будівлі та території майно Комплексу.
13.4. Відвідувати процедури з гострими та / або хронічними інфекційними та/ або шкірними захворюваннями.
13.5. Перебувати у приміщеннях Spa в верхньому одязі.
13.6. Приносити в SPA і вживати продукти харчування, напої, в тому числі алкогольні та пиво.
13.7. Палити в приміщеннях Комплексу, за винятком спеціально призначених для цього місць.
13.8. Відвідувати SPA в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння.
13.9. Забруднювати приміщення і споруди Комплексу, в тому числі кидати на підлогу використану жувальну гумку.
13.10. З’являтися в SPA з тваринами.
13.11. Користуватися в SPA телефонами.
13.12. Заходити до службових приміщень Комплексу.
13.13. Використовувати самостійно музичну апаратуру та інше обладнання, розташоване в приміщеннях Комплексу.
13.14. Займатися комерційною діяльністю в будь-якому вигляді.
13.15. Залишати дітей у віці до 16 років без нагляду дорослих.
13.16. Неповнолітнім особам у віці до 18 років купувати і вживати алкогольні напої.
13.17. Відвідувати лазневий комплекс особам з загіпсованими або забинтованими кінцівками.
13.18. Користуватися послугами Комплексу тоді, коли персонал забороняє це робити.
13.19. Мати при собі годинник, сережки, ланцюжки або інші ювелірні вироби, які можуть завдати шкоди відвідувачам та / або інвентарю Spa.
14. Відповідальність
14.1. Гість, який завдав шкоду Комплексу, наявному в ньому майну, майну та / або здоров’ю відвідувачів, несе відповідальність в порядку, встановленому законодавством України. За шкоду, що завдана неповнолітніми особами та особами з недугою, відповідальність несуть їхні батьки або опікуни.
14.2. Гість, якому завдано майнової та / або немайнової шкоди, повинен негайно повідомити про це працівнику рецепції Комплексу із зазначенням місця, часу і обставин події. Якщо Гість не виконує цю вимогу, заявлені ним пізніше претензії не розглядаються.
14.3. Комплекс не розглядає претензій Гостя і не несе відповідальності за завдану Гостю в Комплексі майнову та / або немайнову шкоду, якщо Гостем не дотримувалися затверджені в цих правилах вимоги та / або рекомендації.
14.4. Комплекс не несе відповідальності за особисті речі Гостей і за те, що вони були втрачені та / або зіпсовані, в тому числі й за купальні костюми відвідувачів, які були зіпсовані при користуванні послугами Комплексу.
14.5. Комплекс не несе відповідальності за нещасні випадки, спричинення шкоди здоров’ю та життю громадян, які виникли з вини Гостя (в т.ч. запрошених ним осіб, його працівників), за втрату ними багажу, грошей, цінностей, а також за інші випадки, що виникли з причин, не залежних від Комплексу. Комплекс не несе відповідальності за будь-які пошкодження або крадіжку майна Гостя (в т.ч. майна запрошених ним осіб, його працівників), за пошкодження ними свого здоров’я. Комплекс не несе відповідальності за невідповідність наданих послуг очікуванням Гостя (в т.ч. запрошених ним осіб, його працівників) і, відповідно, невдоволення від послуг, оскільки уявлення кожної конкретної особи мають суб’єктивний характер і можуть не відповідати загальноприйнятим нормам. Комплекс не несе відповідальності за дії третіх осіб, за послуги, які ними надаються. Будь-яка відповідальність Комплексу обмежується тільки прямими збитками.
15. Виняткове застереження:
15.1. У випадку порушення правил Комплексу адміністрація залишає за собою право вимагати від Гостя залишити територію Комплексу.
15.2. При відвідуванні Комплексу Гість підтверджує, що не має медичних обмежень для користування послугами Комплексу.
15.3. Комплекс має право змінювати ціни на послуги без попереднього повідомлення Гостей.
15.4. У випадку порушення Правил відвідування Гість може бути видалений з території Комплексу його співробітниками без компенсації сплаченої ним вартості послуг.
15.5. У разі нещасних випадків Комплекс не несе жодної відповідальності.
15.6. Якщо Гість відчуває будь-які незручності під час перебування в Комплексі, Гість повинен повідомити про це адміністратора.
15.7. Адміністрація Комплексу залишає за собою право відмови в проведенні процедури у випадку недотримання морально-етичних правил під час послуги (у випадку некоректної поведінки стосовно спеціаліста під час процедури, а також за відсутності нижньої або одноразової білизни під час проведення окремих процедур).

Додаток №3 до ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання комплексу Послуг парком заміського відпочинку «Riverwood Relax Park»
від 21 липня 2021 року

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ

1. Сплатіть участь вашої дитини в розважальних програмах, відповідно до встановлених розцінок.
2. Всі конфлікти, що виникають між дітьми, – штовхнули, вдарили, відібрали іграшку тощо – мають вирішуватися між батьками.
3. Не грайтеся на мокрому обладнанні, це може призвести до нещасного випадку.
4. Задля безпеки та уникнення травмувань, дитина повинна бути вдягнена в зручний та безпечний одяг і взуття.
5. У разі виявлення несправності на дитячому майданчику просимо повідомити адміністрацію Комплексу.
6. Забороняється навмисне псування інвентарю дитячої площадки.
7. У разі порушення правил поведінки на дитячому майданчику адміністрація Комплексу має право заборонити відвідування цієї зони до вирішення проблеми.

ГОЙДАЛКИ:
– При посадці на гойдалки вага дитини має бути розподілена по всьому сидінні.
– Гойдатися дозволяється тільки в положенні сидячи, заборонено стояти в повний зріст або на колінах.
– Використання гойдалок з одним посадковим місцем допускається виключно однією дитиною.
– Триматися за поручні потрібно міцно обома руками.
– Дітям заборонено вставати на ноги під час розгойдування та стрибати.
– При випадковому випаданні з сидіння гойдалки, дитина повинна сісти, щоб уникнути удару краєм сидіння.
– Категорично забороняється зістрибувати з гойдалок до моменту їх повної зупинки.
– Дитина має попередити, коли вона хочете злізти.
– Катаючи один одного, діти мають розгойдувати гойдалки збоку, а не спереду чи ззаду.
– Забороняється розгойдувати порожні гойдалки, бігати під ними та близько триматись до сильно розгойданих гойдалок.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
– Знаходитись на дитячому майданчику дітям до 7-ми років без нагляду батьків.
– Вживати нецензурну лексику та демонструвати поведінку, що порушує спокій інших відпочиваючих.
– Використовувати ігрове обладнання не за призначенням, завдавати шкоди устаткуванню.
– Самостійно регулювати будь-яке обладнання. У разі пошкодження обладнання та інвентарю, відвідувач несе матеріальну відповідальність.
– Смітити, курити, приносити і розпивати алкогольні напої, залишати скляні пляшки, келихи тощо.
– Приносити з собою продукти харчування і годувати дитину.
– Порушувати чистоту і порядок, вживати жувальну гумку.
– Знаходиться на дитячому майданчику в шипованому взутті або на підборах.
– Знаходиться на дитячому майданчику в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
– Приносити будь-які види зброї, колючі та ріжучі предмети.
– Вигулювати домашніх тварин.
– Відводити дитину в туалет на території дитячого майданчика і поза ним.

Riverwood Relax Park не несе відповідальність за травми, нещасні випадки та інші несприятливі наслідки, пов’язані з порушенням правил безпеки на дитячому майданчику.
Відповідальність несуть батьки дитини (довірена особа не молодше 18-ти років).
Riverwood Relax Park не несе відповідальність за втрачені речі, тому, будь ласка, не лишайте їх без нагляду на території Комплексу.

Команда Riverwood Relax Park прагне запропонувати вам повноцінний і безпечний відпочинок.

Телефони термінового виклику:
Швидка допомога: 103